Posts Tagged "Community Management"

Qui ens escolta en cada xarxa social?

Quan una empresa, independentment de la seva mida, es decideix a comunicar-se amb els seus públics mitjançant les xarxes socials, és important que tingui clar a qui trobarà en cadascuna d’elles. De la correcta elecció de xarxes dependrà en gran mesura l’èxit de les seves comunicacions socials.   Us presentem una infografia de Sprout Social, que pot ser de gran utilitat per a poder triar en quines xarxes centrar els nostres esforços en Social Media.   A primera vista: els mitjans de comunicació socials són de les dones! Especialment en xarxes com Facebook, Pinterest o snapchat. A LinkedIn, Instagram i Twitter, els percentatges s’equilibren una mica més i és a Google+ on destaca l’ús dels homes.   Per edat, la franja que va dels 18 als 29 anys d’edat constitueix el grup més important en gairebé totes les plataformes, excepte a LinkedIn en la qual el percentatge de 30 a 49 i de 50 a 64 anys és el més nombrós (força lògic tenint en compte les característiques intrínseques d’aquesta xarxa). Destaca per la seva banda snapchat, amb més d’un 70% d’usuaris per sota dels 25 anys.   En voleu més detalls? Mireu les dades que recull la infografia....

Read More

Debat de Sant Julià de Lòria via Twitter

Anem per la tercera entrega de la saga de la valoració dels debats de les comunals d’Andorra 2011, a Twitter. Com era d’esperar, a banda de les felicitacions per la iniciativa, s’han fet sentir els primers comentaris en referència a la validesa i fiabilitat dels resultats. És veritat que Twitter és encara una xarxa amb un índex de penetració força més baix que altres xarxes socials com ara Facebook. També és cert que els militants dels propis partits també hi participen, de manera més o menys activa… Però crec que l’important aquí no és la certificació de la validesa total i absoluta dels resultats -fins i tot han arribar a quëstionar-se els resultats d’enquestes electorals de grans dimensions, com ara les del CIS-  sinó conscienciar-nos que la comunicació està canviant, tant en l’entorn empresarial com en la política. I en aquest canvi les xarxes socials juguen un paper molt important que no pot ser ignorat. I no ignorar-lo no vol dir crear perfils o etiquetes. O com a mínim, no només això. Vol dir aprofitar al màxim el potencial d’aquests nous canals de comunicació, plantejar una estratègia prèvia amb la definició d’uns objectius clars. Vol dir fer-ne el posterior seguiment i anàlisi. Així doncs, amb l’única pretensió de prendre la temperatura a Twitter dels sentiments generats pels caps de llista de les diferents formacions durant els debats electorals d’ATV, veiem què va passar ahir durant el debat de Sant Julià de Lòria. En aquesta ocasió ens centrem en els tweets sota els hashtags #infoec11, #infoec2011, #ec2011(1) i @infoec2011, entre les 21:44 del 23/11/11 i les 00:13 del 24/11/11. S’han comptabilitzat un total de 299 tweets, que queden en 264 un cop descomptats el retweets. La conversa ha estat mantinguda per 50 persones, amb un promig de 5,28 tweets per persona, constatant-se de nou la repetició de noms de militants d’un i altre partit entre els usuaris més actius. Els sentiments mostrats cap a cada candidat han estat els següents: (2): Les paraules més repetides (3) entre els 2848 mots twittejats han estat: És interessant… La coincidència amb el partit de futbol Barça-Milan, ha minvat la participació a la xarxa i ha provocat la inclusió de referències al partit en la conversa El nombre de participants únics ha baixat, però ha augmentat la mitja de missatges enviats respecte als dos debats anteriors. Militants d’un i altre partit identificats entre els més actius Guanya importància l’anunciant de la pausa publicitària… Fins i tot els usuaris li creen una etiqueta!   Notes: (1)  Els tweets amb més d’un hashtag (etiqueta) només s’han comptat un cop. (2)  Sentiment en tweets amb menció expressa dels noms dels candidats o al·lusió molt clara a la seva persona (3)  No s’inclouen monosíl·labs (excepte “si”, “no” i “molt”)...

Read More

Com va veure Twitter el debat d’Andorra la Vella?

Després de l’anàlisi de l’activitat de Twitter durant el debat d’Ordino, repetim l’estudi per al debat d’ahir amb els tres candidats per Andorra la Vella. Ens centrem en els tweets sota els hashtags #infoec11, #infoec2011, #ec2011, #comunals2011 (1), entre les 21:42 del 22/11/11 i les 01:55 del 23/11/11 (per recollir també les opinions un cop finalitzat el debat). Com en l’anterior anàlisi, del total de 541 tweets, ens centrem en els 397 restants en descomptar els retweets. En aquesta ocasió van expressar-se utilitzant Twitter 82 usuaris únics, amb una mitjana de 4,84 tweets per persona. D’entre els 20 usuaris més actius, 7 ja ho havien estat en el primer debat. Pel que fa a la militància dels usuaris més actius, els tres partits estan representats, amb un lleuger avantatge per a DA. Els sentiments mostrats cap a cada candidat han estat els següents: (2)   Pel que fa a les paraules més emprades als tweets, entre les 4.719 paraules contingudes en els tweets analitzats (excepte monosíl·labs –tret de “si” i “no” i etiquetes), els resultats van ser:   Punts interessants: Ha augmentat el nombre d’usuaris únics (persones diferents) que ha participat a la conversa a Twitter i el nombre de missatges intercanviats Entre els 20 participants més actius, 7 també ho van ser durant el debat d’Ordino Les tres formacions han comptat amb militants clarament identificats entre els usuaris més actius Els tres candidats disposen de perfil a Twitter, tot i que un d’ells amb molt poca activitat. Coincideix la vostra impressió després del debat amb la que es desprèn de les converses mantingudes a Twitter? Notes: (1)  Els tweets amb més d’un hashtag (etiqueta) només s’han comptat un cop. (2)  Sentiment en tweets amb menció expressa dels noms dels candidats Tras el análisis de la actividad de Twitter durante el debate de Ordino, repetimos el estudio para el debate de ayer con los tres candidatos por Andorra la Vella. Nos centramos en los tweets bajo los hashtags # infoec11, # infoec2011, #ec2011, # comunals2011 (1), entre las 21:42 del 22/11/11 y las 01:55 del11/23/11 (para recoger también las opiniones una vez finalizado el debate).Como en el anterior análisis, del total de 541 tweets, nos centramos en los 397restantes al descontar los retweets. En esta ocasión expresarse utilizando Twitter 82 usuarios únicos, con una media de 4,84 tweets por persona. De entre los 20 usuarios más activos, 7 ya lo habíansido en el primer debate. En cuanto a la militancia de los usuarios más activos,los tres partidos están representados, con una ligera ventaja para DA. Los sentimientos mostrados hacia cada candidato han sido los siguientes: (2)   En cuanto a las palabras más empleadas en los tweets, entre las 4.719 palabrascontenidas en los tweets analizados (excepto monosílabos-salvo “si” y “no” yetiquetas), los resultados fueron:   Puntos interesantes: Ha aumentado el número de usuarios únicos (personas diferentes) que ha participado en la conversación en Twitter y el número de mensajes intercambiados Entre los 20 participantes más activos, 7 también lo fueron durante el debate de Ordino Las tres formaciones han contado con militantes claramente identificados entre los usuarios más activos Los tres candidatos disponen de perfil en Twitter, aunque uno de ellos con muy poca actividad. Coincide su impresión tras el debate con la que se desprende de las conversaciones mantenidas en Twitter?   Notas: (1) Los tweets con más de un hashtag (etiqueta) sólo se han contado una vez. (2) Sentimiento en tweets con mención expresa de los nombres de los candidatos...

Read More

Què ens deia Twitter durant el debat d’Ordino per les comunals 2011?

Las redes sociales toman cada vez más protagonismo como canal de comunicación y plataforma de difusión de contenidos para marcas, empresas, personas … y políticos. Y como no podía ser de otra manera, Twitter se hizo eco del intenso debate de los 3 candidatos para la parroquia de Ordino. Pero, ¿qué nos decía Twitter durante el debate? Para averiguarlo, se han analizado los tweets emitidos con alguno de los hashtags siguientes: # infoec11, # infoec2011, # ec2011, # comunals2011, #devatordino, # debatordino (1). En total 340 tweets, entre las 21:43 del 21/11/11 ylas 12:28 del 22/11/11 (justo después de la finalización del debate), los cuales quedan concentrados en 253 una vez descartados el retweets. Los 253 tweets fueron enviados por 65 usuarios únicos, lo que nos da una media de 3,89 tweers por usuario. Destaca que entre los 20 usuarios más activos 4 se identifican claramente como militantes del PS Independients, mientras que no consta ninguno de las formaciones Convergents d’Ordino y ACO + DA. Los gráficos siguientes muestran el tipo de sentimiento (positivo, negativo oneutro) que despertaba cada candidato en Twitter (2): En cuanto a las palabras más empleadas en los tweets, entre las 3076 palabras contenidas en los tweets analizados, los resultados fueron: A destacar: – Los militantes de PS Independients fueron mucho más activos en Twitter que los de las otras dos formaciones – Sólo la candidata de PS Independients dispone de perfil propio en la red – Sólo uno de los candidatos no recibió ninguna alusión positiva – La intensidad del debate y las actitudes de los elegibles durante el mismo, quedaban reflejadas con comentarios favorables o en contra de los candidatos Twitter ha hablado durante el debate y lo hará en mayor o menor medida durante la campaña. Ahora habrá que esperar al 4 de diciembre para conocer la “voz de las urnas”. Notas: (1) Los tweets con más de un hashtag (etiqueta) sólo se han contado una vez. (2) Sentimiento en tweets con mención expresa de los nombres de los candidatos(“Spot”, “Ventura”, “@ caropoussier”, “poussier”, “dolsa”) Les xarxes socials prenen cada cop més protagonisme com a canal de comunicació i plataforma de difusió de continguts per a marques, empreses, persones… i polítics. I com no podia ser d’altra manera, Twitter ahir es van fer sentir durant l’intens debat dels 3 candidats per a la parròquia d’Ordino. Però, què ens deia Twitter durant el debat? Per esbrinar-ho, s’han analitzat els tweets emessos amb algun dels hashtags següents: #infoec11, #infoec2011, #ec2011, #comunals2011, #devatordino, #debatordino (1). En total 340 tweets, entre les 21:43 del 21/11/11 i les 00:28 del 22/11/11 (just després de la finalització del debat), els quals queden concentrat en 253 un cop descartats el retweets. Els 253 tweets van ser enviats per 65 usuaris únics, el que ens dóna una mitja de 3,89 tweers per usuari. Destaca que entre els 20 usuaris més actius 4 s’identifiquen clarament com a militants del PS Independents, mentre que no en consta cap les formacions Convergents d’Ordino i ACO + DA. Els gràfics següents mostren el tipus de sentiment (positiu, negatiu o neutre) que despertava cada candidat a Twitter (2): Pel que fa a les paraules més emprades als tweets, entre les 3076 paraules contingudes en els tweets analitzats, els resultats van ser: A destacar: –       Els militants de PS Independents van ser molt més actius a Twitter que els de les altres dues formacions –       Només la candidata de PS Independent disposa de perfil propi a la xarxa –       Només un dels candidats no va rebre cap al·lusió positiva –       La intensitat del debat i les actituds dels elegibles durant el mateix, quedaven reflectides amb comentaris favorables o en contra dels candidats   Twitter ha parlat durant el debat i ho farà en major o menor mesura durant la campanya. Ara caldrà esperar al 4 de desembre per conèixer la “veu de les urnes”. Notes: (1)  Els tweets amb més d’un hashtag (etiqueta) només s’han comptat un cop. (2)  Sentiment en tweets amb menció expressa dels noms dels candidats (“Espot”, “Ventura”, “@caropoussier”, “poussier”,...

Read More