POLÍTICA DE PRIVADESA

1.- Disposicions generals:

T’informem que qualsevol dada personal que facilitis a través d’aquest lloc web NET MÀRQUETING la tractarà en qualitat de responsable del tractament. La titular d’aquest lloc web és NET MÀRQUETING, domiciliada a C/ Manual Digest 23, Residencial Casamanya 2, Baixos Local 2 – AD300 Ordino (Principat d’Andorra), amb correu electrònic de contacte info@netmarqueting.com, número de telèfon de contacte (+376) 39 64 03, i número de registre tributari F-041141-T. NET MÀRQUETING t’informa que, per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, pots posar-se en contacte amb info@netmarqueting.com. El contacte, el registre i la contractació electrònica de productes i serveis oferts per NET MÀRQUETING a través d’aquest lloc web només el poden dur a terme persones majors de 18 anys. Per tant, si subministres les teves dades personals a través d’aquest web, ho fas sota la premissa que ets major de 18 anys. Si NET MÀRQUETING comprova que, en contra d’allò que estableix aquesta política, les dades personals les ha subministrat un menor de 18 anys, les dades s’eliminaran immediatament. No s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers que no són de l’interessat. Això no obstant, si per dur a terme la sol·licitud que justifica el subministrament de les dades personals és imprescindible facilitar-les d’aquesta manera, la persona que ho fa assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, “RGPD “) en les condicions establertes en l’esmentat precepte. Si, per poder efectuar degudament una sol·licitud, has de facilitar dades personals de menors de 18 anys, hauràs de garantir a NET MÀRQUETING que ho fas en la teva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, i que alhora atorgues el consentiment exprés per al tractament d’aquestes. En aquest cas, hauràs d’acreditar el parentiu o la tutela amb l’aportació d’un document oficial com, per exemple, una còpia escanejada del llibre de família.

2.- Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra:

D’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, informem els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a NET MÀRQUETING passa a formar part d’un fitxer titularitat d’aquesta entitat degudament inscrit en l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

3.-Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

a) Responsable del tractament:
La responsable del tractament és NET MÀRQUETING, les dades identificatives i de contacte de la qual es detallen en l’apartat 1 d’aquesta Política de privadesa.
b) Delegat de protecció de dades:
El nostre Delegat de protecció de dades és possible contactar-lo a través de l’adreça de correu electrònic info@netmarqueting.com

4.-Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:

NET MÀRQUETING pot tractar les teves dades personals amb les finalitats descrites a continuació:
a) NET MÀRQUETING recull i tracta les teves dades personals per poder gestionar les sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions que facis mitjançant el formulari de contacte que posa a la teva disposició en aquest lloc web i per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d’aquest tractament de dades personals és el consentiment que hauràs manifestat en marcar la casella al costat de la frase “He llegit i accepto la política de privacitat” del formulari que NET MÀRQUETING posa a la teva disposició en aquest lloc web. El subministrament de les teves dades personals a través d’aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-les no podrem donar curs a la teva sol·licitud, consulta o reclamació. Pots revocar el consentiment quan ho desitgis, si bé, igualment, aquesta revocació farà que sigui impossible seguir la tramitació de la teva sol·licitud, consulta o reclamació. NET MÀRQUETING conservarà les teves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d’informació, consulta o reclamació. Si alguna legislació obliga a NET MÀRQUETING a conservar les teves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o NET MÀRQUETING considera que ho ha de fer per exemple per atendre possibles reclamacions de la teva part, NET MÀRQUETING conservarà les teves dades personals durant aquest període addicional. En acabar aquests terminis, suprimirem les dades personals.
b) NET MÀRQUETING pot recollir i tractar les teves dades personals a través a través de l’apartat “Botiga” que posarà a la teva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i / o compravenda realitzada. La base jurídica d’aquest tractament de les teves dades personals és el contracte a través del qual adquireixes els productes i/o els serveis. El subministrament de les teves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no podràs adquirir el corresponent producte o servei a través d’aquest lloc web. NET MÀRQUETING conservarà les teves dades personals fins a la finalització dels procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. Posteriorment, i de conformitat amb la legislació aplicable, les dades personals les conservarem durant el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat.

5.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis:

Transmetrem les seves dades personals a les següents categories de destinataris si mai és necessari per aconseguir les finalitats esmentades:
a) Agències de viatges, hotels o altres entitats similars que hagin proporcionat a NET MÀRQUETING les teves dades de caràcter personal;
b) Proveïdors de serveis de NET MÀRQUETING que hagin de processar les teves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de NET MÀRQUETING i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;
c) Tercers que no tenen relació amb NET MÀRQUETING, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; (3) i/o detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;
d) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que aquestes estableixin.
e) Entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.

6.- Drets amb relació a les teves dades de caràcter personal

En compliment de la LQDP i els seus reglaments de desenvolupament, NET MÀRQUETING t’informa que per exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les teves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, hauràs d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@netmarqueting.com, a la qual hauràs d’adjuntar una còpia del teu passaport o un altre document nacional d’identitat.
D’altra banda, de conformitat amb el RGPD, si resideixes a la Unió Europea, tens dret a obtenir confirmació sobre si NET MÀRQUETING està tractant dades personals que et concerneixin, o no, a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. D’acord amb el RGPD,  també podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals o la seva portabilitat, cas en NET MÀRQUETING les conservi només per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, pots oposar-te al tractament de les teves dades personals. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits NET MÀRQUETING deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat concreta, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pots exercir tots aquests drets mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@netmarqueting.com, a la qual hauràs d’adjuntar una còpia del teu passaport o d’un altre document nacional d’identitat. En cas de vulneració dels teus drets, especialment quan el teu dret no sigui satisfet, pots presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pots obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

7.- Seguretat:

NET MÀRQUETING et garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les teves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

8.- Canvis en la Política de privacitat

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat et serà degudament notificada perquè quedis al corrent dels canvis produïts i, si s’escau, puguis atorgar el seu consentiment exprés pel que fa a aquests canvis.